Informace o ukončení projektu "Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců výrobního družstva Drutěva Praha"

Drutěva realizovala od 1.6.2013 projekt s názvem Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců výrobního družstva Drutěva Praha, reg.č. CZ.2.17/1.1.00/36140, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (90%) a z vlastních finančních prostředků (10%).
Projekt byl ukončen k 31.5.2014.
V rámci projektu bylo podpořeno 123 osob, z toho 112 úspěšně.
Projekt zahrnoval realizaci kurzů pro tři cílové skupiny. Pro cílovou skupinu management se jednalo především o dovednosti zaměřené na vedení firmy, marketing, motivační a komunikační schopnosti, stressmanagement. Pro cílovou skupinu vedoucích a asistentek se jednalo především o kurzy zaměřené na psychologii, diagnostiku klientů, krizovou intervenci, prevenci syndromu vyhoření, práce s postiženými.
Kurzy zaměřené na nejpočetnější cílovou skupinu, tedy osoby se zdravotním postižením zahrnovali několik úrovní a druhů. Jednak se jednalo o kurzy zaměřené na právní minimum a pracovní návyky. Tyto dva kurzy se ukázaly v průběhu realizace jako velice potřebné, k výkladu se mnohokrát vracelo, klienti na kurzy přinášeli své poznatky a především dotazy a kurzy bylo třeba opakovat, rozdělit na podrobnější části, k probranému výkladu se s odstupem času znovu vrátit.
Kurzy zaměřené na práci s PC měli největší úspěch. Než projekt vznikl, předcházel průzkum mezi zaměstnanci ze kterého jednoznačně vyplynulo že mají o počítačové kurzy zájem, což v průběhu projektu jen potvrdili. Projekt tak přímo počítal s větším množstvím opakování.
V rámci klíčových aktivit byla nejprve projektu vytvořena " Vzdělávací metodika - prevence v osobním životě", jejíž mottem je: " Chceme-li se zlepšovat v umění jednat s lidmi, zvládat své emoce, stresy, strachy a konflikty, musíme přijmout skutečnost, že je to celoživotní výzva. Učme se od každého, s kým se denně potkáváme…. Předávejme druhým vše dobré, co uvnitř svého já máme…."
Metodika je určena coby základní pracovní pomůcka pro vedoucí chráněných dílen a představuje souhrn doporučených praktik a postupů, doplňujících profesní činnosti zaměstnanců v.d. v oblasti dlouhodobé psychosomatické podpory jejich pracovního procesu.
Jejím cílem je především podpořit vedoucí chráněných dílen ke každodenní výchovné práci se svými zaměstnanci v rámci chráněných dílen a poskytnout konkrétní metodickou pomoc při provádění jednotlivých pracovně rehabilitačních aktivit.
Její součástí je prezentace Preventivně posilujících, uvolňovacích a relaxačních technik na přiloženém CD a základní pomůcka Prevence v osobním životě na pěti Pracovních listech, která spolu s Metodikou základních uvolňovacích a stimulujících cviků (prováděných vestoje a vsedě) patří ke každodenním podpůrným aktivitám pracovní činnosti. Původní zámysl aplikovat osvědčené praktiky obdobných aktivit v konkrétních podmínkách chráněných dílen se ukázal jako nereálný, neboť specifika cílové skupiny je natolik odlišná, že bylo nutno přistoupit od individuálních příprav ke skupinové terapii a odtud k zobecnění v rámci výše uváděných výstupů projektu, což se zákonitě projevilo v posunu časové osy samotné realizace. V průběhu tvorby odborných výstupů byly na základě průběžných, velmi přínosných konzultací s vedoucími provedeny věcné i formální změny, které však nejsou zásadní, ale naopak prakticky přínosné s tím, že cíle projektu zůstávají beze změny. Ukázka metodiky (ke stažení zde)
Metodika je k dispozici v prostorách výrobního družstva, na dílnách jednotlivých provozů a je k využití jak pro vedoucí a asistentky, tak i pro ostatní zaměstnance. Ukázka obsahu CD (ke stažení zde)
CD je k dispozici v prostorách výrobního družstva, na dílnách jednotlivých provozů a je k využití jak pro vedoucí a asistentky, tak i pro ostatní zaměstnance.

Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců výrobního družstva Drutěva Praha

Název projektu
Podpora znalostní ekonomiky znevýhodněných zaměstnanců družstva Drutěva
Registrační číslo
CZ.2.17/1.1.00/36140
Program
Operační program Praha – adaptabilita
Prioritní osa
1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Výše schválené podpory
1.143.324,36 Kč
Realizace projektu
1.6.2013-31.5.2014
Zaměření projektu
Další profesní vzdělávání projektů
Popis projektu
Hlavním cílem projektu je vytvoření motivačního vzdělávacího systému, jež umožní hendikepovaným lidem návrat a integraci do společnosti, umožní si udržet své pracovní místo a získat nové. Za tímto účelem došlo k vytvoření samostatných vzdělávacích bloků charakteristických pro konkrétní skupinu zaměstnanců.
 • osoby se zdravotním postižením
 • mistři a asistenti
 • management

Dílčími cíly projektu jsou:

1) Vytvoření vzdělávacího bloku pro OZP:
 1. právně - sociální gramotnost
 2. finanční gramotnost
 3. vhodné společenské chování
 4. motorika a relaxační techniky
 5. základy ovládání PC
2) Vytvoření vzdělávacího bloku pro mistry a asistenty
 1. sociální, psychologické a psychiatrické kurzy
 2. kurzy asertivity a emoční jednání
 3. Osvědčení
3) Vytvoření vzdělávacího bloku pro management
 1. oblast legislativy spojená se zaměstnáváním OZP
 2. komunikační dovednosti
 3. obchodní dovednosti
Hodnocení PC kurzu jeho účastníky
Dne 23.1.2014 se konala kontrola procedurální, obsahové a finanční stránky projektu přímo v místě realizace, tedy na Drutěvě. Kontrolní skupina byla seznámena s prostředím, s cílovou skupinou i standardní činností družstva. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady při realizaci žádné ze stránek projektu.
Galerie:
projekt projekt projekt
projekt projekt projekt
projekt projekt projekt
projekt projekt projekt
projekt
Vánoční besídka:
projekt projekt projekt
projekt projekt projekt
projekt projekt projekt
projekt projekt projekt
projekt projekt projekt
projekt