Informace o ukončení projektu "Podpora znalostní ekonomiky znevýhodněných zaměstnanců družstva Drutěva"

Drutěva realizovala od 1.4.2012 projekt s názvem Podpora znalostní ekonomiky znevýhodněných zaměstnanců družstva Drutěva, reg.č. CZ.2.17/1.1.00/37040, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt byl ukončen k 30.9.2014.
Cílovou skupinou projektu byli zaměstnanci družstva, kteří tvořili tři cílové skupiny.
1. Skupina - managament - 6 osob
2. Skupina - vedoucí a asistentky - 12 osob
3. Skupina - osoby se zdravotním postižením - 104 osob
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího systému za pomoci vytvoření dílčích vzdělávacích systémů, a sice:
- znalostní ekonomika pro management
- systém nových kompetencí pro vedení dílen
- pravidelná aktivizace znevýhodněných zaměstnanců
Znalostní ekonomika pro management
Jednalo se o samostatnou klíčovou aktivitu. V prvním roce projektu se pozornost soustředila na základní potřeby prodeje, analýzy konkurenčního prostředí a oblasti nákladů, kalkulací a finanční analýzy. V druhém roce se aktivita zaměřila na psychologii prodeje, budování obchodních vztahů a vlastní značky, obchodní politiku k danému sortimentu. Poslední rok byl věnován oblasti komunikace, obchodní politiky a marketingového výzkumu.
Systém nových kompetencí dílen
Mistři organizují práci na dílnách a k mentálně postiženým přistupují intuitivně. V rámci přípravy projektu sami identifikovali jako nejnaléhavější vzdělávací potřebu - umět reagovat na výkyvy ve zdravotním stavu a chování zaměstnanců. Tato vzdělávací potřeba nabrala na intenzitě z důvodu zvyšující se věkové struktury zaměstnanců dílen i samotných mistrů dílen. Vzdělávací bloky byly zaměřené na zdravovědu a úkony zachraňující životy, na bloky sociální práce, speciální pedagogiky a pečovatelská práce. Pravidelná pracovní aktivizace znevýhodněných zaměstnanců Tato samostatná klíčová aktivita zaujímala v projektu zcela mimořádné postavení. Jednak byla určena nejpočetnější cílové skupině a jednak se jednalo ze 100% o znevýhodněné zaměstnance. Práce, kterou zaměstnanci v dílně vykonávají je monotónní a s postupujícím časem zaměstnanci ztrácejí pracovní přizpůsobivost a je třeba je aktivovat a motivovat. S ohledem na cílovou skupinu je tato aktivita rozložena na individuální a skupinovou. Cílem aktivity je vzbudit zájem u cílové skupiny o cvičení motoriky pod kvalifikovaným vedením za využití relaxačních pomůcek pořízených v rámci projektu. Výstupem této aktivity jsou osobní plány, které odborník naučí používat mistry v každodenní pracovní činnosti. Tato aktivita přispívá k zajištění konkurenceschopnosti. Poslední klíčovou aktivitou bylo Příprava a vlastní ověřování kvalifikací. tato aktivita měla za cíl připravit a vybrat projektem podpořené osoby k vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle kvalifikačního standardu Národní soustavy povolání. Konkrétně se jednalo o zkoušku Úpravy a opravy oděvů a Brašnář. V souvislosti s realizací odborné přípravy na zkoušky byly v práci projektu pořízeny technologické šicí a brašnářské stroje na kterých probíhala praktická výuka a které snes slouží k přípravě dalších žadatelů o absolvování zkoušky odborné způsobilosti. Přípravu vedou mistři a jsou schopni vyškolit další zaměstnance nebo zájemce, kteří mají praxi, ale nemají svoji kvalifikaci ověřenou. Tato aktivita byla vyhodnocena jako nejefektivnější s předpokladem pozitivního ohlasu ze strany Úřadu práce a to zejména z důvodu velkých zkušeností Drutěvy se zaměstnáváním postižených osob.

Podpora znalostní ekonomiky znevýhodněných zaměstnanců družstva Drutěva

Název projektu
Podpora znalostní ekonomiky znevýhodněných zaměstnanců družstva Drutěva
Registrační číslo
CZ.2.17/1.1.00/34070
Program
Operační program Praha – adaptabilita
Prioritní osa
1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Výše schválené podpory
1 888 080,00 Kč
Realizace projektu
2.4.2012 – 30.9.2014
Zaměření projektu
Další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce
Popis projektu
Výrobní družstvo Drutěva provozuje chráněné dílny. Celkem zaměstnává128 zdravotně znevýhodněných zaměstnanců podle § 67 zákona o zaměstnanosti, kteří tvoří 80 % z celkového počtu 160 pracovníků. Ze 128 zdravotně znevýhodněných zaměstnanců je 105 s mentálním postižením, 7 zaměstnanců je slepých nebo má silnou zrakovou vadu, dalších 16 zaměstnanců je zdravotně postižených. Drutěva si v rámci projektu stanovila dosažení těchto změn
 1. U mistrů a asistentů převažuje střední vzdělání s výučním listem. Zaměstnanci postrádají kompetence pro práci se zdravotně znevýhodněnými zaměstnanci. V důsledku toho, jsou vystavování nadměrné zátěži. Cílem projektu je podpoření středního managementu žadatele v oblasti zdravovědy, speciální a sociální pedagogiky.
 2. U zaměstnanců s mentálním postižením dochází s nárůstem věku a doby trvání zaměstnaní u žadatele k rizikům ztráty pracovní způsobilosti, která je umocněna monotónním charakterem práce. Udržitelnost pracovní způsobilosti bude podpořena aktivizačními technikami.
 3. U zaměstnanců v ostatních dílnách se zaměříme na prohlubování a ověřování klíčových kompetencí pro ekonomickou soběstačnost textilní a brašnářské dílny.
 4. Připravit management na očekávané změny v legislativě v oblasti zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob v rámci reforem. Cílem je využít poznatků fundraisingu z neziskového sektoru v podmínkách žadatele a zvýšit akviziční schopnost žadatele v oblasti získávání zakázek a vytváření konkurenceschopného portfolia poskytovaných služeb.
 5. Vytvořit vzdělávací systém a zajistit jeho udržitelnost.

Zpráva o zahájení realizace projektu aneb máme za sebou první dva měsíce

Ani se to nezdá, ale spousta zdánlivých maličkostí a relativně snadných činností spojených s přípravou realizace našeho projektu, byla ve svém výsledku časově i organizačně velice náročná. Celý realizačním tým se v uplynulém dvouměsíčním období, aby projekt z přípravné fáze pokročil do fáze realizační.

Celá zpráva ke stažení

V říjnu 2012 byl zahájen cyklus vzdělávání jednotlivých cílových skupin.

Klíčová aktivita 2 - Znalostní ekonomika pro management

Konaly se kurzy a semináře zaměřené na:

 1. Faktory ovlivňující činnost firmy
 2. Forma a způsoby oslovení nových zákazníků
 3. Marketingová strategie
 4. Produktové portfolio
 5. Produktová a sortimentní politika¨
 6. Náklady a kalkulace
 7. Cenová politika
Po vypracování interních vzdělávacích plánů pro příslušnou cílovou skupinu byl stanoven časový i obsahový harmonogram pro vzdělávání v roce 2013.

Klíčová aktivita 3 - Nové kompetence pro vedení dílen

Realizované kurzy a semináře:
 1. Zdravotní norma
 2. Život zachraňující úkony
 3. Poskytnutí první pomoc
Po absolvování závěrečného přezkoušení získali absolventi kurzu Certifikát dle platných doporučení Evropské rady pro resuscitaci (European Resuscitation Council). Osvědčení

Certifikat

Klíčová aktivita 4 - Aktivizace k pracovní způsobilosti mentálně znevýhodněných

Mentálně postižení zaměstnanci chráněných dílen coby hlavní a nejpočetnější cílová skupina poprvé od zahájení projektu se v rámci hodnoceného období zcela neformálně (nejen v rámci individuálních supervizí, ale i v rámci skupinových terapií) prakticky ve všech chráněných dílnách vyjadřují k průběhu aktivizačních technik, vstupují svými podněty do jejich jednotlivých částí a především je proaktivně rozvíjejí svým netradičním pojetím. Pravidelně probíhající motivačně- vzdělávací aktivity za přímé účasti vedoucích a jejich asistentek zaměřené zvláště na systémové opakování základních úkonů fyzické a mentální rehabilitace se příznivě promítají v praktické činnosti při zvládání pracovních úkonů obou cílových skupin. Aktivizace k pracovní způsobilosti vychází z aktuálních potřeb zúčastněných s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav, psychiku a časová specifika (původní zámysl při tvorbě podkladů časového harmonogramu projektu nepočítal se značnou časovou náročností – potřebností opakovaně se vracet k již natrénovaným dovednostem, aby bylo možno na ně navázat následnými tréninkovými aktivitami . Opětovně se potvrzuje, že naplňování cílů této klíčové aktivity je nemyslitelné bez úzké součinnosti s vedoucími nejen při samotné tvorbě výchovně vzdělávací koncepce, ale zvláště při její praktické aplikaci.

Uplatnění poznatků z oblasti systemické pedagogiky (zaměření se na řešení, nikoliv na problém; na silné stránky, nikoliv na nedostatky, postižení; podpora pomocí pozitivních afirmací) se jeví jako přínosné a systémové řešení, ve kterém je žádoucí dále pokračovat. Poznatky z této zkušenosti bude žádoucí v rámci vyhodnocení výstupů projektu zobecnit v rámci odborné i laické veřejnosti s doporučením aplikovat konkrétní doporučení i směrem k jiným cílovým skupinám, ve kterých jsou aktuální otázky poruch chování bez rozdílu věkové skupiny.

Klíčová aktivita 5 - Příprava a vlastní ověřování kvalifikací

V uplynulém monitorovacím období byly pořízeny šicí stroje s jejichž technickými možnostmi, způsobem práce i údržby se seznámil lektor odborné přípravy. V rámci svého úvazku poskytne lektor celkem 100 hodin přípravy pro zaměstnance dílen (50 hodin teorie a 50 hodin praxe) a v závěru bude aktivně spolupracovat na vlastním ověření kvalifikace.

Lektor ve spolupráci s koordinátorem klíčových aktivit a cílových skupin zpracoval učební osnovu pro ověření kvalifikace úpravy a opravy oděvů. Dle této učební osnovy došlo k realizaci kurzů odborné přípravy pro 3 zaměstnanci příjemce.

Obsahem těchto kurzů bylo:
 1. přijetí zakázky od zákazníka
 2. zkoušení oděvů na postavě zákazníka a rozhodování o potřebných úpravách a opravách
 3. volba technologického postupu práce a materiálů pro úpravy a opravy oděvů
 4. seřizování šicích strojů dle charakteru materiálu a prováděné činnosti, výměna nití, jehel a
 5. příslušenství a s tím související bezpečnost práce
 6. postupné seznamování se s možnostmi šicích strojů
 7. strojové šití
 8. ruční šití
 9. konečná úprava oděvů
 10. žehlení
 11. kontrola odvedené práce
 12. rozpoznání kvality provedení úprav a oprav

Lektor si zajistil přípravu na samotné ověření kvalifikace. Svou vlastní odborností garantuje kvalitní provedení odborné přípravy na zkoušku. Příjemce ve svých prostorách a na nově pořízeném technickém vybavení je schopen zkoušku realizovat.

Aktivita 6: Pořízené stroje:
projekt projekt

Klíčová aktivita 7 - Evaluace

Při realizaci aktivit KA 4 se ukázalo jako smysluplné začít spolupracovat s odborným garantem evaluace dříve, než předpokládal předkládaný projekt. Z tohoto důvodu došlo ke změně časového harmonogramu a KA 7 - Evaluace se začala realizovat o dva měsíce dříve, tj. v říjnu 2012. Odborný garant v tomto období pravidelně docházel mezi zdravotně postižené zaměstnance a zvolenou metodou (analytická indukce) postupně zjišťoval potřebné argumenty. Analýza byla rozdělena na dvě skupiny. V první skupině byli zdravotně postižení zaměstnanci, kteří prošli aktivitami v měsíci březnu 2012 (tedy v rámci přípravy před samotným zahájením projektu) a ve druhé skupině byli zdravotně postižení zaměstnanci, kteří se aktivit zúčastnili v měsíci září 2012. První evaluační zpráva projektu, která je ke stažení na internetových stránkách příjemce www.drutevapraha.cz konstatuje, že zaměstnanci mají pozitivní přístup ke cvičení, recitacím, zpěvu a dalším prováděním aktivitám, jsou schopni naučené cviky provádět i v domácím prostředí a celkově si prováděné aktivity pochvalují.

Zároveň je evaluační zpráva zdrojem podnětů pro odborného metodika a odborníka aktivizace pracovní způsobilosti mentálně znevýhodněných zaměstnanců, kteří s těmito výstupy dále pracují.

Evaluační zpráva je ke stažení zde Evaluační zpráva č. 2 ke stažení zde Evaluační zpráva č. 3 ke stažení zde Evaluační zpráva č. 4 ke stažení zde
Kontrola realizace projektu Dne 23.1.2014 se konala kontrola procedurální, obsahové a finanční stránky projektu přímo v místě realizace, tedy na Drutěvě. Kontrolní skupina byla seznámena s prostředím, s cílovou skupinou i standardní činností družstva. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady při realizaci žádné ze stránek projektu.
Galerie:
projekt projekt projekt projekt
projekt projekt projekt projekt
projekt projekt projekt projekt
projekt projekt projekt projekt

Prezentace ke stažení