sewing machine and fabric isolated on white
sewing machine and fabric isolated on white - copy
previous arrow
next arrow

Výrobní družstvo Drutěva je zde více než 60 let,
nabízíme firmám náhradní plnění.

Informační deska

LETNÍ PROVOZ 

 

Informace o zpracování OÚ zákazníci dodavatelé 290519

 

Fotogalerie

O nás

DRUTĚVA je, výrobní družstvo, které má dlouholetou tradici. Bylo založeno již v roce 1950, jako první družstvo, které umožnilo pracovní zařazení osobám s různým typem zdravotního postižení.


– probíhající projekty:
 PRAHA-PÓL RŮSTU ČR

Rozšíření činnosti výrobního družstva DRUTĚVA“, registrační č. projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000730. Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem realizace projektu č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000730 je rozšíření podnikatelské činnosti výrobního družstva Drutěva o prádelnu a žehlírnu. Celkem bude vytvořeno 5 pracovních míst pro osoby z cílových skupin a těmto osobám bude poskytována psychosociální podpora a vzdělávání.

Družstvo vykonává činnost v souladu s principy sociálního podnikání, kdy se jedná zejména o naplňování následujících principů:

– společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit. Osoby z cílových skupin tvoří alespoň 30% pracovníků sociálního podniku

– sociální prospěch – zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce; účast zaměstnanců a členů na směřování podniku; důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců

ekonomický prospěch – více než 50% případného zisku je používáno přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů

– environmentální a místní prospěch – přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky; využívání přednostně místních zdrojů; zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby; spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

 

– realizované projekty: (Podpora znalostní ekonomiky znevýhodněným zaměstnancům; Rozvoj znalostí a dovedností znevýhodněných zaměstnanců; Evropský sociální font Praha a EU: investujeme do vaší budoucnosti)


– čím nás můžete podpořit:
odebíráním našich výrobků, nabídkou ke spolupráci, mediální podporou


– podpořili nás:
Still, spol. s r.o. Praha, Medifine a.s.

Dotazy

Formuláře:

Odvolání souhlasu / Podnět stížnost subjekt údajů / Žádost omezení / Žádost oprava

/ Žádost přenos  / Žádost přístup  / Žádost výmaz

 

GDPR

Drutěva, výrobní družstvo při zpracování osobních údajů, které nám prostřednictvím formuláře poskytnete, vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem vyřízení Vašeho příspěvku na základě našeho oprávněného zájmu na komunikaci s veřejností dle čl. 6 písm. f) GDPR. Poskytnuté údaje bez Vašeho vědomí a souhlasu nikomu nepředáváme a uchováváme je pouze po dobu potřebnou k zajištění vzájemné komunikace. S dotazy, připomínkami či námitkami v oblasti ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit na telefonním čísle 220809586 nebo na e-mailové adresedruteva@drutevapraha.cz. K uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů (máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů) můžete použít formuláře umístěné…

Informování subjektu osobních údajů o zamýšleném zpracování  osobních údajů ve smyslu výše uvedeného textu je vyžadováno dle čl. 13 GDPR. Prosím pouze o doplnění zažlucených polí.

Náhradní plnění

Máme řešení pro společnosti, které mají více než 25 zaměstnanců, avšak nemohou splnit zákonnou povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením. DRUTĚVA, je výrobním družstvem, které zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Na vámi odebrané výrobky a služby vám poskytneme náhradní plnění.

Kontakt

 

 

DRUTĚVA, výrobní družstvo

Dělnická 1020/54, Praha 7

IČ: 00027618

DIČ: CZ 00027618

 

Sekretariát vedení družstva

Tel. +420 220 809 586

Email: druteva@drutevapraha.cz

 

Vedoucí chráněných dílen

Tel. +420 607 055 660, +420 220 410 171

Email. druteva@drutevapraha.cz


Vedoucí šicí dílny

Tel. +420 602 363 783, +420 601 507 053, +420220 410 135

Email: odbyt@drutevapraha.cz


Vedoucí kartonáže

Tel. +420 602 363 723, +420 220 410 153

Email: druteva@drutevapraha.cz

 

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů